Adatvédelmi Szabályzat

1. A szabályzat célja


A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az érintettek személyes adatainak kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések


2.1 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
2.3 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
2.4 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 
2.5 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 
2.6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 
2.7 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése:


Ifj. Kánya Zoltán
Telefon: 30/23-33-193 
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:


Szabó Zsanett, Bajári Péter, Rátkai Rita 

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme és időtartama


5.1 Az adatkezelés célja: A 7. Szocijármű Kiállítás és Nosztalgia Találkozó ill. a 10. Szovjet Jármű Túratalálkozó résztvevői adatainak begyűjtése a rendezvény szervezésének és lebonyolításának, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztató levelek kiküldésének céljából. 
5.2 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
5.3 A kezelt személyes adatok köre: Név, életkor, telefonszám, e-mail cím, település, jármű adatai (típus, rendszám, évjárat) 
5.4 Az adatkezelés időtartama: Az adatok 2019. augusztus 7-én törlésre kerülnek - kivéve az e-mail cím, amennyiben az érintett hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő az érintett e-mail címét további 1 évig megőrizze. 

6 A személyes adatok tárolásának módja, azok biztonsága:


A rendezvényekre való regisztráció lebonyolításához és az adatok tárolásához az Adatkezelő igénybe veszi a Google Forms és Google Drive szoftvereket. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=huoldalon érhető el. Az érintett tudomásul veszi, hogy regisztrációjával adatainak a Google Inc általi feldolgozásához hozzájárul. 

7 Az érintett jogai


7.1 kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
7.2 kérelmezheti azok helyesbítését, 
7.3 kérelmezheti azok törlését,
7.4 kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását 
7.5 tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
7.6 gyakorolhatja hozzáférési jogát: a 15. cikkben meghatározottak 
7.7 gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja

8 Adatkezelő nyilatkozata


Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.